2 Vymezení schopnosti zvládat úkony péče o vlastní osobu od 1.1.2014

09.11.2014 01:10

Vymezení schopnosti zvládat úkony péče o vlastní osobu.docx (21301)- ke ztažení

 

SROVNÁNÍ ÚKONŮ PÉČE DO 31.12.2011 a ŽIVOTNÍCH POTŘEB OD 1.1.2012

Naposledy změněno 22.05.2013

Vymezení schopností zvládat základní životní potřeby

Vymezení schopnosti zvládat úkony péče o vlastní osobu

a úkony soběstačnosti

od 1.1.2012

do 31.12.2011

a) Mobilita:

Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna zvládat vstávání a usedání, stoj, zaujímat polohy, pohybovat se chůzí krok za krokem, popřípadě i s přerušováním zastávkami, v dosahu alespoň 200 m, a to i po nerovném povrchu, chůzi po schodech v rozsahu jednoho patra směrem nahoru i dolů, používat dopravní prostředky včetně bariérových.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEZVLÁDNUTÍ MOBILITY NEBO ORIENTACE ZAKLÁDÁ NÁROK NA PRŮKAZ ZTP/P (s výjimkou sluchově postižených osob nad 18 let) A SOUČASNĚ NA PŘÍSPĚVEK NA MOBILITU (pokud se opakovaně osoba dopravuje a nepobývá v zařízení s celoročním pobytem).

V PŘÍPADĚ, ŽE JSOU ZVLÁDNUTY MOBILITA I ORIENTACE, ALE NEJSOU ZVLÁDNUTY JINÉ ÚKONY, PAK SE STUPEŇ PRŮKAZU HODNOTÍ PODLE STUPNĚ PŘIZNANÉHO PŘÍSPĚVKU NA PÉČI.

 

I. h) vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh:

1. změna polohy těla z polohy v leže do polohy v sedě nebo ve stoji a opačně, popřípadě s přidržováním nebo s oporou,

2. změna polohy ze sedu a do sedu,

3. změna polohy z boku na bok;

 

I. i) sezení, schopnost vydržet v poloze v sedě:

1. schopnost vydržet v poloze v sedě po dobu alespoň 30 minut,

2. udržování polohy těla v požadované poloze při delším sezení;

 

I. j) stání, schopnost vydržet stát:

1. stání, popřípadě s přidržováním nebo s oporou o kompenzační pomůcku,

2. setrvání ve stoji, popřípadě s přidržováním nebo s oporou po dobu alespoň 10 minut;

 

I. k) přemisťování předmětů denní potřeby:

1. vykonávání koordinovaných činností při manipulaci s předměty,

2. rozlišení předmětů,

3. uchopení předmětu rukou nebo oběma rukama,

4. zdvihnutí předmětu ze stolu, ze země,

5. přenášení předmětu z jednoho místa na druhé,

6. vyhledání předmětů;

 

I.  l) chůze po rovině:

1. chůze, popřípadě s použitím kompenzačních pomůcek krok za krokem,

2. chůze v bytě,

3. chůze v bezprostředním okolí bydliště,

4. udržení požadovaného směru chůze,

5. chůze okolo překážek;

 

I. m) chůze po schodech nahoru a dolů:

chůze po stupních směrem nahoru a dolů, popřípadě s použitím opory o horní končetiny nebo kompenzační pomůcky;

 

b) Orientace:

Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna poznávat a rozeznávat zrakem a sluchem, mít přiměřené duševní kompetence, orientovat se časem, místem a osobou, orientovat se v obvyklém prostředí a situacích a přiměřeně v nich reagovat.

 

I. p) orientace v přirozeném prostředí:

1. orientování se v prostoru bytu, popřípadě i s použitím kompenzační pomůcky,

2. orientování se v okolí domu, popřípadě i s použitím kompenzační pomůcky,          

3. poznávání blízkých osob,

4. opuštění bytu nebo zařízení, ve kterém je osoba ubytována,                                     

5. opětovný návrat do bytu nebo do zařízení, ve kterém je osoba ubytována,               

6. rozlišování zvuků a jejich směru;

 

II. b) orientace vůči jiným fyzickým osobám, v čase a mimo přirozené prostředí:

1. rozlišování známých osob a cizích osob,

2. znalost hodin,

3. rozlišení denní doby,

4. orientování se v místě bydliště, prostředí školy nebo školského zařízení nebo zaměstnání,

5. dosažení cíle své cesty,

6. rozlišení zvuků mimo přirozené prostředí;

c) Komunikace:

Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna dorozumět se a porozumět, a to mluvenou srozumitelnou řečí a psanou zprávou, porozumět všeobecně používaným základním obrazovým symbolům nebo zvukovým signálům, používat běžné komunikační prostředky.

 

II. a) komunikace slovní, písemná, neverbální:

1. přijímání a vytváření smysluplných mluvených zpráv a srozumitelné řeči s použitím kompenzačních pomůcek, například naslouchadel,

2. přijímání a vytváření smysluplných písemných zpráv, popřípadě s použitím kompenzační pomůcky, například brýlí,

3. pochopení významu a obsahu přijímaných a sdělovaných zpráv a informací,

4. komunikace prostřednictvím gest a zvuků;

 

d) Stravování:

Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna vybrat si ke konzumaci hotový nápoj a potraviny, nápoj nalít, stravu naporcovat, naservírovat, najíst se a napít, dodržovat stanovený dietní režim.

 

I. a) příprava stravy:

1. rozlišení jednotlivých druhů potravin a nápojů,

2. výběr nápojů,

3. výběr jednoduchých hotových potravin podle potřeby a účelu,

4. vybalení potravin,

5. otevírání nápojů;

 

I. b) podávání a porcování stravy:

1. podávání stravy v obvyklém denním režimu,

2. schopnost dát stravu na talíř nebo misku a jejich přenesení,

3. rozdělení stravy na menší kousky za používání alespoň lžíce,

4. míchání, lití tekutin,

5. uchopení nádoby s nápojem,

6. spolehlivé a bezpečné přenesení nápoje, lahve, šálku nebo jiné nádoby;

7. stanovení jídelního plánu s každodenním podáváním stravy zvláštního složení, množství nebo četnosti, popřípadě léčebných nutričních doplňků;

 

I. c) přijímání stravy, dodržování pitného režimu:

1. přenesení stravy k ústům alespoň lžící,

2. přenesení nápoje k ústům,

3. konzumace stravy a nápojů obvyklým způsobem;

 

e) Oblékání a obouvání:

Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna vybrat si oblečení a obutí přiměřené okolnostem, oblékat se a obouvat se, svlékat se a zouvat se, manipulovat s oblečením v souvislosti s denním režimem.

 

I. n) výběr oblečení, rozpoznání jeho správného vrstvení:

1. výběr oblečení odpovídajícího situaci, prostředí a klimatickým podmínkám,

2. rozeznání jednotlivých částí oblečení,

3. vrstvení oblečení ve správném pořadí;

 

I. o) oblékání, svlékání, obouvání, zouvání:

1. oblékání spodního a vrchního oděvu na různé části těla,

2. obutí vhodné obuvi,

3. svlékání oděvu z horní a dolní části těla,

4. zouvání;

 

f) Tělesná hygiena:

Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna použít hygienické zařízení, mýt si a osušovat si jednotlivé části těla, provádět celkovou hygienu, česat se, provádět ústní hygienu, holit se.

 

I. d) mytí těla:

1. umytí rukou, obličeje,

2. utírání se;

 

I. e) koupání nebo sprchování:

1. provedení celkové hygieny, včetně vlasů,

2. péče o pokožku;

 

I. f) péče o ústa, vlasy, nehty, holení:

1. čištění zubů nebo zubní protézy,

2. česání vlasů,

3. čištění nehtů, stříhání nebo opilování nehtů,

4. holení;

 

g) Výkon fyziologické potřeby:

Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna včas používat WC, vyprázdnit se, provést očistu, používat hygienické pomůcky.

 

I. g) výkon fyziologické potřeby včetně hygieny:

1. regulace vyprazdňování moče a stolice,

2. zaujetí vhodné polohy při výkonu fyziologické potřeby,

3. manipulace s oděvem před a po vyprázdnění,

4. očista po provedení fyziologické potřeby,

5. vyhledání WC;

 

h) Péče o zdraví:

Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna dodržovat stanovený léčebný režim, provádět stanovená léčebná a ošetřovatelská opatření a používat k tomu potřebné léky, pomůcky.

 

I. q) provedení si jednoduchého ošetření:

1. ošetření kůže,

2. použití nebo výměna ortopedické nebo kompenzační pomůcky nebo jiného zdravotnického prostředku,

3. dodržování diety,

4. provádění cvičení,

5. měření tělesné teploty, měření glykosurie a ketolátek v moči,

6. vyhledání nebo přivolání pomoci;

 

I. r) dodržování léčebného režimu:

1. dodržování pokynů ošetřujícího lékaře,

2. příprava léků, rozpoznání správného léku,

3. pravidelné užívání léků,

4. aplikace injekcí, měření glykémie, stanovení aktuální dávky inzulínu,

5. provádění inhalací, převazů,

6. rehabilitace nebo provádění logopedických cvičení;

 

i) Osobní aktivity:

Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna vstupovat do vztahů s jinými osobami, stanovit si a dodržet denní program, vykonávat aktivity obvyklé věku a prostředí jako např. vzdělávání, zaměstnání, volnočasové aktivity, vyřizovat své záležitosti.

 

II. d) obstarávání osobních záležitostí:                                                                                            

1. styk a jednání se školou nebo školským zařízením, zájmovými organizacemi,                          

2. jednání se zaměstnavatelem, orgány veřejné moci, zdravotnickými zařízeními, bankou,    

3. obstarání si služeb,                                                                                                                  

4. rozlišení a vyplnění dokumentů a tiskopisů;

 

II. e) uspořádání času, plánování života:

1. dodržování denního a nočního režimu,

2. plánování a uspořádání osobních aktivit během dne a během týdne,

3. rozdělení času na pracovní a domácí aktivity a na volný čas,

4. přizpůsobení denního a nočního režimu potřebám léčby a ošetřování;

 

II. f) zapojení se do sociálních aktivit odpovídajících věku:

1. předškolní vzdělávání a výchova, školní vzdělávání a výchova, získávání nových dovedností,

2. aktivity podle zájmů a místních možností, zejména hry, sport, kultura, rekreace,

3. vstupování do vztahů a udržování vztahů s jinými osobami podle potřeb a zájmů;

 

j) Péče o domácnost:

Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna nakládat s penězi v rámci osobních příjmů a domácnosti, manipulovat s předměty denní potřeby, obstarat si běžný nákup, ovládat běžné domácí spotřebiče, uvařit si teplé jídlo a nápoj, vykonávat běžné domácí práce, obsluhovat topení a udržovat pořádek.\".

 

 

 

 

TATO ŽIVOTNÍ POTŘEBA SE NEHODNOTÍ U OSOBY DO 18 LET.

II. c) nakládání s penězi nebo jinými cennostmi:

1. znalost hodnoty peněz,

2. rozpoznání jednotlivých bankovek a mincí,

3. rozlišení hodnoty věcí;

 

II. g) obstarávání si potravin a běžných předmětů (nakupování):

1. plánování nákupu,

2. vyhledání příslušného obchodu,

3. výběr zboží,

4. zaplacení nákupu,

5. přinesení běžného nákupu,

6. uložení nákupu;

 

II. h) vaření, ohřívání jednoduchého jídla:

1. sestavení plánu jídla,

2. očištění a nakrájení potřebných surovin,

3. dávkování surovin a přísad,

4. vlastní příprava jednoduchého teplého jídla s malým počtem surovin a přísad, na jehož úpravu jsou potřebné jednoduché postupy za použití spotřebiče,

5. ohřívání jednoduchého jídla;

 

II. i) mytí nádobí:

1. umytí a osušení nádobí,

2. uložení použitého nádobí na vyhrazené místo;

 

II. j) běžný úklid v domácnosti:

mechanická nebo přístrojová suchá a mokrá očista povrchů, nábytku, podlahy v bytě;

 

II. k) péče o prádlo:

1. třídění prádla na čisté a špinavé,

2. skládání prádla,

3. ukládání prádla na vyhrazené místo;

 

II. l) přepírání drobného prádla:

1. rozlišení jednotlivých druhů prádla,

2. praní drobného prádla v ruce,

3. sušení prádla;              

 

II. m) péče o lůžko:

1. ustlání, rozestlání lůžka,

2. výměna lůžkovin;

 

II. n) obsluha běžných domácích spotřebičů:

1. zapnutí, vypnutí běžných domácích spotřebičů, například rozhlasu, televize, ledničky, varné konvice, mikrovlnné trouby,

2. telefonování;

 

II. o) manipulace s kohouty a vypínači:

1. ovládání manipulace s kohouty a vypínači,

2. rozlišení kohoutů a vypínačů,

3. ruční ovládání vodovodních kohoutů nebo pákových baterií a elektrických vypínačů;

 

II. p) manipulace se zámky, otevírání, zavírání oken a dveří:

1. zamykání a odemykání dveří,

2. ovládání klik, otevíracích a zavíracích mechanismů u oken;

 

II. q) udržování pořádku v domácnosti, nakládání s odpady:

1. udržování vybavení domácnosti v čistotě,

2. třídění odpadů,

3. vynášení odpadů na vyhrazené místo;

 

II. r) další jednoduché úkony spojené s chodem a udržováním domácnosti:

1. obsluha topení,

2. praní prádla,

3. žehlení prádla;

 

Poznámka:

 

I.                     zahrnuje úkony a činnosti péče o vlastní osobu (podle přílohy 1. Vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí zákon o sociálních službách, ve znění platném do 31. 12. 2011)

II.                   zahrnuje úkony a činnosti soběstačnosti (podle přílohy 1. Vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí zákon o sociálních službách, ve znění platném do 31. 12. 2011)

 

 

 

Kontakt

administrátor

TOPlist
TOPlist