ZÁKONY ČR

24.01.2010 01:20

nový občanský zákoník


ÚPLNÁ ZNĚNÍ ZÁKONŮ ČR online
https://www.zakonycr.cz/ 

 

Znn platn od 31.12.2009

258/1995 Sb. Nařízení vlády, kterým se provádí občanský zákoník

513/1991 Sb. Obchodní zákoník

099/1963 Sb. Občanský soudní řád

040/1964 Sb. Občanský zákoník

140/1961 Sb. Trestní zákon

002/1993 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky

001/1993 Sb. Ústava České republiky

586/1992 Sb. Zákon České národní rady o daních z příjmů

344/1992 Sb. Zákon České národní rady o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon)

585/2004 Sb. Zákon o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon)

235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty

129/2000 Sb. Zákon o krajích (krajské zřízení)

116/1990 Sb. Zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor

128/2000 Sb. Zákon o obcích (obecní zřízení)

151/1997 Sb. Zákon o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku)

101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

634/1992 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele

082/1998 Sb. Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád)

059/1998 Sb. Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku

121/2000 Sb. Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)

361/2000 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů

561/2004 Sb. Zákon o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

094/1963 Sb. Zákon o rodině

100/1988 Sb. Zákon o sociálním zabezpečení

117/1995 Sb. Zákon o státní sociální podpoře

563/1991 Sb. Zákon o účetnictví

183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

048/1997 Sb. Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

026/2000 Sb. Zákon o veřejných dražbách

111/1998 Sb. Zákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

265/1992 Sb. Zákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem

455/1991 Sb. Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

110/2006 Sb. Zákon o životním a existenčním minimu

500/2004 Sb. Zákon správní řád

262/2006 Sb. Zákon zákoník práce

072/1994 Sb. Zákon, kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů)


Zdroj: www.zakonycr.cz - ZákonyČR onLine; komplexní systém právních informací.Zdroj: www.zakonycr.cz

 

 

Kontakt

administrátor

TOPlist
TOPlist